Privacybeleid

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf Leonidas Bredene jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat je van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

1. Wie verwerkt jouw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op je betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is het bedrijf Leonidas Bredene (BE0475.861.115) gevestigd in Kapelstraat 131 8450 Bredene – Belgïe, hierna “ons bedrijf” of “wij” genoemd.

2. Welke types informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen hoofdzakelijk informatie en gegevens die jij ons verstrekt wanneer je gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer je:

Aanpassen naargelang van de functionaliteiten van de betrokken website.

 • Ons contactformulier gebruikt;
 • Aankopen doet in onze e-shop;
 • Deelneemt aan enquêtes of wedstrijden; en

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op jou betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden. Het kan gaan om gegevens ontvangen van derde partijen zoals Google Analytics of met als doel om over meer gegevens te beschikken op basis van gegevens afkomstig van derden..

Meer informatie
Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan jij gebruikmaakt en het gebruik dat je van deze website maakt.

 • Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt: wij verzamelen de informatie die je verstrekt in het inschrijvingsformulier, waaronder jouw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en fax.
 • Wanneer je ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die jij verstrekt in het contactformulier, waaronder jouw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.
 • Indien je aankopen doet in onze e-shop: wij verzamelen informatie over jouw interessegebieden, jouw activiteit in de e-shop, jouw aankopen of bestellingen.
 • Indien je deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: wij verzamelen de informatie die jij ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder je naam, voornaam, en email adres.
 • Wanneer onze website gebruik maakt van de Google Analytics-tool: jouw activiteit op de website, de duur van jouw verbinding, en plaats van aansluiting.

Meer informatie
Ons bedrijf gebruikt Google Analytics, en Golden Eyes, loyalty programma, en het type gegevens dat wordt verzameld. Die gegevens hebben betrekking op jouw persoonlijke voorkeuren en adresgegevens, en identificatiegegevens.

3. Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

Ons bedrijf gebruikt jouw persoonsgegevens altijd op basis van een van de criteria waarin de wet voorziet met het oog op een geoorloofde verwerking. Je gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • Je producten/diensten te leveren en die levering te verbeteren;
 • Je ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten in verband daarmee te behandelen;
 • Je getrouwheidsvoordelen aan te bieden;
 • Met je te communiceren;
 • Onze activiteiten te beheren;
 • Onze marketing- en reclamecampagnes te voeren;
 • Fraude te voorkomen;
 • De veiligheid van de website te verzekeren;
 • Statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren;

Meer informatie
Om je persoonsgegevens te verwerken, steunt ons bedrijf altijd:

 • Hetzij op de toestemming In dat geval is het bedrijf verplicht om die toestemming te documenteren (wijze en datum waarop de toestemming werd verkregen) voor iedere gebruiker. Daarnaast bevelen wij aan – voor zover mogelijk – om gebruik te maken van een ‘voorkeuren’-pagina waar de gebruiker een overzicht krijgt van de verwerkingsactiviteiten waarvoor hij toestemming heeft gegeven en hij – in voorkomend geval – de mogelijkheid krijgt om zijn toestemming voor bepaalde van die verwerkingsactiviteiten in te trekken. die je in dit verband hebt gegeven, ofwel uitdrukkelijk (door bij het surfen op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken), ofwel impliciet, waarbij jouw toestemming voortvloeit uit jouw gedrag op onze website (bijv. door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier). In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken;
 • Hetzij op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij je een van de partijen bent of indien dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van jouw gegevens ook noodzakelijk zijn om jouw essentiële belangen te vrijwaren of om het legitieme belang van ons bedrijf te verwezenlijken.
 • Ons bedrijf verzamelt en verwerkt jouw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:
 • De door jou gevraagde diensten leveren en verbeteren, bijv. de producten en dienst assortiment te verrijken op de webshop;
 • Jouw ervaring op onze website verbeteren, bijv. nieuwe user interface zodat je meteen de producten worden voorgesteld die het beste bij je passen;
 • Je getrouwheidsvoordelen aanbieden, bijv. nieuwe kortingen of kennis maken met nieuwe producten;
 • Met je communiceren, bijv. om je op de hoogte te stellen van ons aanbod en tijdelijke aanbiedingen en om je op de hoogte te houden van eventuele events;
 • Onze marketing- en reclamecampagnes voeren;
 • Fraude voorkomen;
 • De veiligheid van de website verzekeren;
 • Statistische analyses m.b.t. onze klanten uitvoeren, [anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren]; en

4. Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Ons bedrijf deelt jouw gegevens niet met derden.

Meer informatie
Ons bedrijf deelt jouw gegevens niet met derden.

Ons bedrijf is echter wel verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet, decreet of ordonnantie of nog door een gerechtelijke uitspraak.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met de betrokken ondernemingen.

5. Hoe kan je jouw gegevens beheren/krijg je toegang tot jouw gegevens en kan je ze schrappen?

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om je gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om je gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens.

Meer informatie
In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om:

 • Jouw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;
 • Te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen op de voorwaarden bepaald in artikel 17 van de AVG, en met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je je toestemming intrekt;
 • Je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 van de AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Je te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, op de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;
 • Te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18 van de AVG en met name wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren; en
 • Jouw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.

Je kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres info@leonidasbredene.be, hetzij per post naar het adres: Leonidas Bredene, kapelstraat 131 8450 Bredene – Belgïe (Belgïe).

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

6. Hoe lang bewaren wij jouw informatie?

Je gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is.

Meer informatie
De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor.

Je kan ons bovendien altijd vragen om jouw gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 5 hiervoor.

7. Zullen jouw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Nee, jouw gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte en worden daar niet bewaard.

Meer informatie
Ons bedrijf bewaart al jouw gegevens op servers binnen de Europese Economische Ruimte zodat de bescherming ervan ten volle wordt verzekerd. Je gegevens worden in geen geval overgedragen aan derden of doorgestuurd naar servers buiten de Europese Economische Ruimte.

10. Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan deze vertrouwelijkheidspolicy?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy op het einde van de pagina.

Meer informatie
Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij je daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden je dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

11. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Ja kan contact met ons opnemen:

Indien jouw bedrijf buiten de Europese Unie is gevestigd, vermeld hier de gegevens van je vertegenwoordiger in de Europese Unie.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kan je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.